Szukaj na blogu

Co powtórzyć przed maturą z języka angielskiego na poziomie podstawowym?

Jeśli chcesz podejść do matury z angielskiego ze spokojną głową, a twoim celem jest uzyskanie 90% punktów lub więcej, koniecznie upewnij się, że znasz zagadnienia z poniższej listy.

Lista zagadnień na maturę podstawową 

W twoich przygotowaniach zapanował chaos i nie wiesz, od czego zacząć? Nie obawiaj się. Matura podstawowa nie wykracza poza podstawę programową. Jeśli dobrze zaplanujesz naukę, zdążysz powtórzyć wszystko i uzupełnić ewentualne luki w wiedzy. Na maturze z angielskiego na poziomie podstawowym raczej nie należy spodziewać się podchwytliwych użyć czasów czy zbyt złożonych konstrukcji zdaniowych.

Uspokajamy. Wystarczy, że dobrze opanujesz typowe zastosowania czasów, usystematyzujesz swoją wiedzę i nie dasz się złapać na nieznajomości oczywistych zagadnień i podstaw. W szczególności upewnij się, że znasz poniższe zagadnienia. 

 1.  Czasy na maturę podstawową z języka angielskiego

 2.  Składnia – przykładowe zagadnienia na maturę podstawową z angielskiego

 3.  Czasowniki – przykładowe zagadnienia na maturę podstawową z języka angielskiego

 4.  Rzeczowniki – przykładowe zagadnienia na maturę podstawową z angielskiego

 5.  Przedimki – przykładowe zagadnienia na maturę podstawową z angielskiego

 6.  Przymiotniki – przykładowe zagadnienia na maturę podstawową z angielskiego

 7.  Przysłówki – przykładowe zagadnienia na maturę podstawową z angielskiego

 8.  Zaimki – przykładowe zagadnienia na maturę podstawową z angielskiego

 9.  Liczebniki – przykładowe zagadnienia na maturę podstawową z angielskiego

 10.  Przyimki – przykładowe zagadnienia na maturę podstawową z angielskiego

 11.  Spójniki – przykłady na maturę podstawową z angielskiego

 12.  Komunikacja – przykładowe zagadnienia na maturę podstawową z angielskiego

Nie traktuj tej listy jako kompletnej. Po prostu zrób sobie porządny językowy rachunek sumienia i zobacz, które z zagadnień jest ci już znane, a które jeszcze nie. A jeśli chcesz kompleksowo powtórzyć wszystkie zagadnienia językowe na poziomach A1-B1 – sięgnij po Wielką gramatykę i inne pozycje z kategorii repetytoria. Ucz się w sposób przejrzysty i skuteczny.

Jeśli szukasz sposobu na to, jak ogarnąć te wszystkie zagadnienia, zajrzyj do artykułu, w którym pokazujemy 5 skutecznych sposobów na naukę gramatyki języka angielskiego.

Czasy na maturę podstawową z języka angielskiego

    1. Present Simple: She works in a bank.Ona pracuje w banku.

    2. Present Continuous: They are watching TV.Oni oglądają telewizję

    3. Past Simple: He finished his homework yesterday.Wczoraj skończył pracę domową

    4. Past Continuous: We were studying when the phone rang.Uczyliśmy się, gdy zadzwonił telefon

    5. Present Perfect: I have never been to Paris yet.Jeszcze nigdy nie byłem w Paryżu

    6. Present Perfect Continuous: They have been playing football for two hours.Od dwóch godzin grają w piłkę

    7. Past Perfect: She had already left when I arrived.Gdy przyjechałem, ona już poszła

    8. Future Simple: I will call you later.Zadzwonię do ciebie później

    9. Future Continuous: This time next week, we will be traveling. – O tej porze w przyszłym roku będziemy w podróży

    10. Future Simple in the Past: She said she would help me.Powiedziała, że mi pomoże. 

Składnia – przykładowe zagadnienia na maturę podstawową z angielskiego

    1. zdania oznajmujące: The sun is shining. - Świeci słońce.

    2. zdania pytające: Are you coming to the party? - Przychodzisz na imprezę?

    3. przeczenia: I do not like coffee. - Nie lubię kawy.

    4. zdania rozkazujące: Close the door, please. - Zamknij drzwi, proszę.

    5. konstrukcja there is / there are: There are five books on the shelf. - Jest pięć książek na półce.

    6. zdania z it: It is raining outside. - Pada deszcz na dworze.

    7. konstrukcja used to / would: She used to smoke, but she quit. - Ona paliła, ale rzuciła.

    8. zdania proste i złożone: I like pizza, and my brother likes burgers. - Ja lubie pizzę, a mój brat lubi burgery.

    9. mowa zależna i niezależna: She said, ‘I will come’. vs. She said that she would come. - Ona powiedziała “Przyjdę”. vs. Ona powiedziała, że przyjdzie.

    10. konstrukcja have something done: I had my car repaired. - Naprawiłem samochód.

Czasowniki – przykładowe zagadnienia na maturę podstawową z języka angielskiego

    1. bezokoliczniki i formy osobowe: to play, play, plays, played, playing; to swim, swim, swims, swam, swum, swimming.

    2. czasowniki nieregularne: go – went – gone.

WSKAZÓWKA! Jeśli masz kłopot z czasownikami nieregularnymi, ucz się ich grupami, w których widzisz podobne nieregularności. O wiele łatwiej je zapamiętasz.

    3. to be / to have: She is happy. I have a car. - Ona jest szczęśliwa. Ja mam samochód.

    4. czasowniki modalne: You must finish your homework. - Musisz skończyć swoją pracę domową.

    5. czasowniki, po których występuje czasownik z -ing: I enjoy reading books. - Bardzo lubię czytać książki.

    6. czasowniki, po których występuje bezokolicznik: They agreed to help us. - Oni zgodzili się nam pomóc.

Rzeczowniki – przykładowe zagadnienia na maturę podstawową z angielskiego

    1. rzeczowniki policzalne: I have three cats. - Mam trzy koty.

    2. rzeczowniki niepoliczalne: I need some water. - Potrzebuje trochę wody.

    3. liczba mnoga regularna i nieregularna: cat – cats; child – children.

    4. formy dzierżawcze (of oraz ’s): Jane’s car is blue. The roof of the house is red. - Samochód Joanny jest niebieski. Dach domu jest jest czerwony.

    5. rzeczowniki złożone: toothbrush - pasta do zębów, footballpiłka nożna

    6. rzeczowniki użyte przymiotnikowo: a gold watch.złoty zegarek, a kitchen knife. - nóż kuchenny.

    7. słowotwórstwo: tworzenie rzeczowników: worker, friendliness, happiness.

Przedimki – przykładowe zagadnienia na maturę podstawową z angielskiego

    1. przedimek nieokreślony: a car, an apple.

    2. przedimek określony: the sky.

    3. przedimek zerowy: I don’t drink coffee. - Nie piję kawy.

Przymiotniki – przykładowe zagadnienia na maturę podstawową z angielskiego

    1. stopniowanie przymiotników (regularne i nieregularne): tall – taller – the tallest; interesting – more interesting – the most interesting; good – better – the best.

    2. przymiotnik + so / such (a/an) / how / what (a/an): It was such a beautiful day. - To był taki piękny dzień

    3. przymiotniki z -ing i -ed: a boring movie, an excited child. - nudny film, podekscytowane dziecko

WSKAZÓWKA! Koniecznie pamiętaj o różnicy między przymiotnikami zakończonymi na -ing i -ed. Jest spora różnica między byciem znudzonym i nudnym. 

    4. słowotwórstwo – tworzenie przymiotników: beautiful, interesting, excited.

Przysłówki – przykładowe zagadnienia na maturę podstawową z angielskiego

    1. stopniowanie przysłówków (regularne i nieregularne): quickly / more quickly / most quickly.

    2. szyk zdania z przysłówkiem: I usually make my bed in the morning. - Zazwyczaj ściele swoje łóżko rano.

WSKAZÓWKA! Warto powtórzyć sobie, w którym miejscu zdania używać poszczególnych przysłówków. Nie zapominaj, że w języku angielskim niektóre przysłówki wędrują po zdaniu i mogą całkowicie zmienić jego znaczenie.

    3. przysłówek + too i enough: It's too hot. She is not old enough. - Jest za gorąco. Ona nie jest wystarczająco duża.

Zaimki – przykładowe zagadnienia na maturę podstawową z angielskiego

    1. osobowe / zwrotne / pytajne

    2. some / any / no / every / none 

    3. either / neither

    4. many / much / a lot of / few / a few / little / a little

    5. every / each, both / all

    6. too vs. enough

    7. another / other / the other one

WSKAZÓWKA! Pamiętaj o różnicy między you, your, yours oraz yourself i yourselves etc.

Liczebniki – przykładowe zagadnienia na maturę podstawową z angielskiego

    1. liczebniki główne: one, two, ale twelve i twenty, three, ale thirteen, four, ale forty, etc.  

    2. liczebniki porządkowe: first, second, third, fourth, fifth, twenty-first, etc.

WSKAZÓWKA! Przypomnij sobie również, jak podawać daty. 

Przyimki – przykładowe zagadnienia na maturę podstawową z angielskiego

    1. przyimki czasu: in the morning, at noon, on Christmas Day

    2. przyimki miejsca i kierunku: on the table, to the store, in the background.

    3. przyczyna / skutek: Because of the rain, we stayed home. - Przez padający deszcz, zostaliśmy w domu.

WSKAZÓWKA! Przed częścią ustną koniecznie powtórz przyimki miejsca. Będą niezbędne do opisania relacji przestrzennych w materiale ilustracyjnym. 

Spójniki – przykłady na maturę podstawową z angielskiego

    1. spójniki współrzędne: because, and, but, or, so itd. 

WSKAZÓWKA! Na maturze zamiast skomplikowanego zdania złożonego czasami lepiej użyć zdanie pojedyncze, w którym wiesz, że nie popełnisz błędów. Jednak unikaj pisania wyłącznie prostymi zdaniami.

    2. spójniki podrzędne: while, when, if, unless, that, until, after, before, although, itd.

WSKAZÓWKA! Pamiętaj o interpunkcji w zdaniach złożonych, odmiennej od tej w języku polskim. 

Komunikacja – przykładowe zagadnienia na maturę podstawową z angielskiego

    1. wyrażanie opinii: In my opinion, the movie was great. - Moim zdaniem, film był świetny.

    2. polecanie oraz prośba o polecenie czegoś: Can you recommend a good restaurant? Please tell me your favorite book. - Czy możesz polecić dobrą restaurację? Proszę powiedz jaką masz ulubioną książkę.

    3. opisywanie zdarzeń przeszłych: Last summer, I went on a road trip in Chile. While I was hitchhiking, I met wonderful people and saw breathtaking landscapes. - Poprzedniego lata, pojechałem na samochodową wycieczkę po Chile. Podczas wspinaczki górskiej, poznałem wspaniałych ludzi i zobaczyłem zapierające dech w piersi krajobrazy.

    4. opisywanie planów oraz decyzji: Tomorrow, we are going to visit the museum. - Rano idziemy do muzeum.

    5. opisywanie materiału ilustracyjnego: In the picture, there is a beautiful landscape with mountains and a river. - Na tym rysunku jest piękny krajobraz z górami i rzeką.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz

Loading...