Jak wygląda matura z języka angielskiego - opis egzaminu i wskazówki

Przygotowujesz się do do egzaminu maturalnego z języka angielskiego? Chcesz wiedzieć, jak wygląda część pisemna i ustna na maturze? Przeczytaj opis egzaminu oraz wskazówki, które podpowiedzą Ci, co robić, aby na egzaminie nie stracić cennych punktów.

Jak wygląda matura z języka angielskiego?

Egzamin maturalny z języka angielskiego składa się z części pisemnej, którą oceniają egzaminatorzy zewnętrzni wpisani do ewidencji egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz z części ustnej, ocenianej w szkole przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny. Wszystkich przystępujących do egzaminu obowiązuje taka sama formuła części ustnej egzaminu, natomiast część pisemną można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, w zależności od własnych umiejętności czy wymagań uczelni, na którą chcesz się dostać.

W części pisemnej zdający rozwiązują wyłącznie zadania odpowiadające wymaganiom wybranego przez nich poziomu. Część pisemna na poziomie podstawowym składa się z jednego arkusza i trwa 120 minut. W tym czasie będziesz rozwiązywać zadania z rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, ze znajomości środków językowych i umiejętności konstruowania wypowiedzi pisemnej. Za całą część pisemną możesz zdobyć maksymalnie 50 punktów. Zadania, które będziesz mieć do wykonania, to głównie zadania zamknięte, czyli takie, w których należy wybrać lub dopasować właściwą odpowiedź. W czasie egzaminu nie wolno korzystać ze słownika. Za całą część ustną, jednakową dla obu poziomów, możesz otrzymać maksymalnie 30 punktów.

Wyniki egzaminu przedstawiane są procentowo. Aby zdać egzamin maturalny z języka angielskiego, musisz uzyskać przynajmniej 30% z części pisemnej i przynajmniej 30% z części ustnej.

Matura z angielskiego - struktura egzaminu pisemnego

Skrócona struktura egzaminu pisemnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym przedstawia się następująco:

Poziom podstawowy  pkt

Czas trwania egzaminu pisemnego: 120 minut (w tym ok. 20 minut przeznaczone na rozumienie ze słuchu)

Rozumienie ze słuchu (zadania mogą wystąpić w innej kolejności)
- zadanie na dobieranie
- zadanie wielokrotnego wyboru
- zadanie prawda/fałsz

15

Rozumienie tekstu czytanego (zadania mogą wystąpić w innej kolejności)
- zadanie na dobieranie
- zadanie wielokrotnego wyboru
- zadanie prawda/fałsz

15

Znajomość środków językowych
- zadanie na dobieranie
- zadanie wielokrotnego wyboru

10

Wypowiedź pisemna
tekst użytkowy (list, e-mail, wiadomość na blogu/forum)

10
Razem 50

Z jakich części składa się egzamin pisemny na maturze z angielskiego?

Część poświęcona rozumieniu ze słuchu składa się z 3–4 zadań. Do wysłuchania są teksty adaptowane, tzn. przystosowane do poziomu egzaminu maturalnego, o łącznym czasie trwania ok. 6 minut (całość nagrania, łącznie z dwukrotnie nagranymi tekstami, czasem na wykonanie zadań i poleceniami trwa ok. 20 minut). Wspomniane teksty to komunikaty, instrukcje, rozmowy, wywiady, dyskusje i narracje. Mogą to być zadania zamknięte: prawda/fałsz, dobieranie (np. dopasuj poszczególne osoby do zdań najlepiej podsumowujących ich wypowiedź) oraz test wielokrotnego wyboru.

Część poświęcona rozumieniu tekstu czytanego to także 3–4 teksty adaptowane o łącznej długości ok. 900–1200 słów. Mogą to być teksty literackie, publicystyczne czy informacyjne. Masz do wykonania zadania zamknięte: prawda/fałsz, zadanie na dopasowywanie (np. do podanych akapitów dopasuj znajdujące się poniżej tytuły) czy test wielokrotnego wyboru.

Część poświęcona znajomości środków językowych to 2–3 zadania zamknięte, oparte na tekstach autentycznych, adaptowanych albo na pojedynczych zdaniach. Musisz rozwiązać zadania zamknięte, polegające na dopasowaniu odpowiedzi, lub rozwiązać test wielokrotnego wyboru.

Wypowiedź pisemna na maturze z języka angielskiego

W części poświęconej wypowiedzi pisemnej masz za zadanie napisać jeden tekst użytkowy na 80–130 słów. Będzie to list w formie tradycyjnej lub elektronicznej albo wiadomość umieszczana na blogu lub forum internetowym z elementami opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów. Zadanie sprawdza przede wszystkim umiejętność komunikowania się. Należy więc w jasny i zrozumiały sposób przekazać informacje zawarte w poleceniu. Oceniane jest też bogactwo słownictwa i struktur gramatycznych oraz poprawność językowa.


Vademecum maturalne języka angielskiego

Punktacja egzaminu pisemnego

W części sprawdzającej rozumienie ze słuchu za każdy dobrze rozwiązany element poszczególnych zadań otrzymasz 1 punkt. Warto pamiętać, że ilość elementów w poszczególnych zadaniach nie musi być rozłożona równomiernie, np. po 5 w każdym z 3 zadań.

W części sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego za każdy dobrze rozwiązany element poszczególnych zadań otrzymasz 1 punkt.

W części sprawdzającej znajomość środków językowych za każdy dobrze rozwiązany element poszczególnych zadań otrzymasz 1 punkt.

Wypowiedź pisemna jest oceniania przez egzaminatora według następujących kryteriów:
• treść: 0–4 punkty,
• spójność i logika: 0–2 punkty,
• zakres środków językowych: 0–2 punkty,
• poprawność środków językowych: 0–2 punkty.

Matura z angielskiego - egzamin ustny

Właściwy egzamin poprzedza dwuminutowa niepunktowana rozmowa wstępna, która stanowi swego rodzaju rozgrzewkę. Odpowiadając na kilka ogólnych pytań, możesz swobodnie przestawić się na rozmowę w języku obcym i oswoić z sytuacją bez konieczności realizowania konkretnego polecenia egzaminacyjnego.

Czas trwania egzaminu ustnego: 15 min (w tym czas na zapoznanie się z treścią).

Czas na wykonanie poszczególnych zadań:
• Rozmowa wstępna: 2 min
• Zadanie 1: 4 min
• Zadanie 2: 3 min
• Zadanie 3: 5 min

Punktacja egzaminu ustnego

Punkty przyznawane są za cały egzamin łącznie (nie osobno za każde zadanie). Punktacja egzaminu ustnego z języka angielskiego przedstawia się następująco:

Trzy zadania:
100% - 30 pkt.

Sprawność
komunikacyjna

Język wypowiedzi
Rozmowa wstępna --- Zakres środków leks.-gram. – 4 pkt.
Zadanie 1 6 pkt. Poprawność środków leks.-gram. – 4 pkt.
Zadanie 2 6 pkt.  Wymowa – 2 pkt.
Zadanie 3 6 pkt. Płynność wypowiedzi – 2 pkt.
Razem 18 pkt. 12 pkt.

Głównym kryterium oceny jest sprawność komunikacyjna. Punkty przyznawane są zatem za osiągnięcie celu komunikacyjnego w ramach rozmowy z egzaminującym. To kryterium stanowi 60% całej punktacji, pozostałe 40% to punkty przyznawane za język wypowiedzi. W przygotowaniach do egzaminu ustnego należy więc pracować nad płynnym i poprawnym wypowiadaniem się po angielsku, a także nad wzbogacaniem słownictwa.

Zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy na podstawie scenariusza, czyli opisu sytuacji oraz czterech „dymków” z zagadnieniami, do których musisz się odwołać w rozmowie z egzaminującym. Sam decydujesz o kolejności poruszania kolejnych zagadnień. Rola egzaminującego jest opisana w arkuszu, który otrzymuje. W oparciu o nią egzaminujący wprowadza do rozmowy dodatkowe utrudnienia, np. pytając o dodatkowe informacje lub prosząc o uzasadnienie wyrażonej przez Ciebie opinii. Zadanie to sprawdza umiejętność udzielania wyjaśnień i obrony własnego zdania, a także szybkiego reagowania na pojawiające się w czasie rozmowy nowe okoliczności.

Zadanie drugie polega na opisaniu zamieszczonej w zestawie ilustracji oraz udzieleniu odpowiedzi na trzy związane z nią pytania zadane przez egzaminującego (są one zamieszczone w arkuszu egzaminującego). Dotyczą one kolejno:
• treści ilustracji,
• Twoich opinii w odniesieniu do tematu ilustracji,
• Twoich doświadczeń związanych tematycznie z ilustracją.

To zadanie sprawdza umiejętność opisywania przedmiotów, osób i miejsc, a także relacjonowania wydarzeń w czasach przeszłych.

W zadaniu trzecim otrzymasz materiał stymulujący składający się z 2–3 elementów o podobnym charakterze (plakaty, fotografie etc.). Grafikę uzupełnia opis dylematu, do którego masz się odnieść. Twoja rola polega na wybraniu elementu, który najlepiej według Ciebie spełnia założenia ujęte w opisie oraz na wieloaspektowym uzasadnieniu dokonanego wyboru. Na koniec odpowiesz na dwa pytania egzaminującego dotyczące Twoich opinii lub doświadczeń związanych z tematem ilustracji.


Repetytoria leksykalno-tematyczne do matury

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć