Szukaj na blogu

Present Perfect? I tak nikt tego nie używa. Kiedy i czy w ogóle używać czasu Present Perfect?

Present Perfect? I tak nikt tego nie używa. Kiedy i czy w ogóle używać czasu Present Perfect?

Czy zastanawiasz się, kiedy używać Present Perfect? Może wydaje ci się, że czas ten jest rzadko używany przez native speakerów, ale w rzeczywistości jest on niezwykle przydatny. Odkryj, dlaczego warto opanować Present Perfect, kiedy go używać i jak to zrobić w sposób naturalny.

Spis treści:

1. Czym jest Present Perfect?
2. Forma twierdząca, przeczenia i pytania
3. Wyrażenia często używane z Present Perfect
4. Present Perfect a Past Simple: kluczowe różnice
5. Praktyczne zastosowania Present Perfect w codziennych konwersacjach
6. Ćwiczenia praktyczne

Czym jest Present Perfect?

Zacznijmy od podstaw: co to właściwie za czas Present Perfect? Ten czas tak często przewijający się podczas zajęć z gramatyki języka angielskiego łączy przeszłość z teraźniejszością. Używamy go, aby mówić o wydarzeniach z przeszłości, które są w jakiś sposób powiązane z teraźniejszością lub mają wpływ na obecną chwilę. 

Dowiedz się więcej na temat Present Perfect»

Zdania w czasie Present Perfect tworzymy, korzystając z czasownika pomocniczego have (w formie have lub has dla 3. osoby liczby pojedynczej) oraz z czasownika regularnego z końcówką -ed lub z tzw. trzeciej formy czasownika dla czasowników nieregularnych. Przykłady:

I have never watched any Star Wars movie yet. (Nigdy jeszcze nie oglądał_m Star Wars)  
She has eaten breakfast.(Ona zjadła śniadanie)

To proste, prawda? Ale jak i kiedy używać tego czasu?

Forma twierdząca, przeczenia i pytania

Twierdzenia

Czas Present Perfect składa się z czasownika posiłkowego have lub has (dla trzeciej osoby liczby pojedynczej) oraz imiesłowu czasu przeszłego (past participle). Imiesłów ten, w przypadku czasowników regularnych, ma znaną z czasu Past Simple końcówkę -ed. Dla czasowników nieregularnych jest to imiesłów bierny, tzw. „trzecia forma” z tabeli czasowników nieregularnych. Oto kilka przykładów:

twierdzenie tłumaczenie
I have worked all night. Pracował_m całą noc.
You have worked all night. Pracował_ś całą noc.
He has lost the key. On zgubił klucz.
They have lost the key. One/Oni zgubiły/zgubili klucz.

Pytania i przeczenia

Pytania zamknięte (tak / nie) w czasie Present Perfect tworzymy przez inwersję, czyli stawiając czasownik posiłkowy have lub has na pierwszym miejscu w zdaniu, a podmiot na drugim. Pytania otwarte tworzymy, dodając na początku odpowiedni zaimek lub przysłówek: what (co), where (gdzie), why (dlaczego), who (kto), how many / much (ile) itd.

rodzaj pytania pytanie odpowiedź
zamknięte Have you seen the latest film by Christopher Nolan? Yes, I have. lub No, I haven’t.
otwarte What have you done?! Co ty zrobił_ś?!

Przeczenia tworzymy, dodając do czasownika posiłkowego have lub has słowo not. Powszechnie stosowane są formy skrócone haven’t oraz hasn’t.

przykład przeczenia tłumaczenie
We haven’t visited Italy yet. Jeszcze nie odwiedziliśmy Włoch.
I haven’t read this book yet. Jeszcze nie czytałam tej książki.
My sister hasn’t taken her driving test yet. Moja siostra nie zdawała jeszcze egzaminu na prawo jazdy.

Wyrażenia często używane z Present Perfect

Present Perfect często używamy w połączeniu z określonymi okolicznościami czasowymi, takimi jak: since, for, ever, never, just, already, recently. Przykłady:

wyrażenie przykład zdania tłumaczenie
for I haven’t seen him for two hours Nie widziałam przez dwie godziny.
already They have already eaten lunch. Oni już zjedli lunch.
since I haven’t been able to run since my accident. Nie jestem w stanie biegać od czasu mojego wypadku.
recently He has recently visited London. On niedawno odwiedził Londyn.
ever Have you ever flown in a balloon? Czy kiedykolwiek leciałeś balonem?
never I have never tried Chinese food. Nigdy nie próbowałam chińskiej kuchni.
just She has just left. Ona właśnie wyszła.

For czy since?

Używaj for do określania przedziałów czasu, a since – do określonych punktów na osi czasu.

We’ve been married for (since) ten years. – Jesteśmy małżeństwem od dziesięciu lat.
I’ve had my current phone since (for) its release date in January. – Mam mój obecny telefon od daty jego premiery w styczniu. 

Present Perfect a Past Simple: kluczowe różnice

Kiedy używać czasu Present Perfect, a kiedy czasu przeszłego Past Simple? Różnica między Present Perfect a Past Simple jest istotna. Podczas gdy Present Perfect odnosi się do doświadczeń lub wydarzeń, które mają związek z teraźniejszością, Past Simple opisuje konkretne wydarzenia z przeszłości, które już się zakończyły i wiemy, kiedy została wykonana ta czynność. 

Porównajmy: 

I have read that book.Przeczytałem tę książkę (nie jest istotne, kiedy została wykonana ta czynność, najważniejsze, że się odbyła i że jest zakończona) 

I read that book last week.Przeczytałem tę książkę w zeszłym tygodniu. (wiemy, że czynność została zakończona w konkretnym, określonym momencie w przeszłości)

Past Simple używamy do mówienia o zakończonych czynnościach w określonym czasie w przeszłości. Przykład: I visited Paris last year.

Present Perfect koncentruje się na tym, że czynności miały miejsce. Przykład: I have visited Paris. – teraz masz wiedzę i doświadczenie z tej podróży.

Pamiętaj, że Present Perfect nie określa konkretnego momentu w przeszłości, co odróżnia go od Past Simple. To kluczowa różnica, którą warto zapamiętać, aby unikać błędów.

Porównaj zdania  także poniższe zadania w czasie Present Perfect i Present Simple i ich znaczenia:

Present Perfect znaczenie Past Simple znaczenie
I worked as a teacher for 10 years. Pracował_m jako nauczyciel(ka) przez 10 lat.(już nie pracuję jako nauczyciel(ka)) I have worked as a teacher for 10 years now Pracuję jako nauczyciel(ka) od 10 lat.(zacz_ł_m pracować 10 lat temu i nadal to robię)
Jane lost her wallet last week. W zeszłym tygodniu Jane zgubiła portfel.(nie wiemy, czy go znalazła czy nie, ale fakt ten nie ma wpływu na teraźniejszość) Jane has lost her wallet. She’s lost all her money and credit cards. Jane zgubiła portfel. Straciła wszystkie pieniądze i karty kredytowe. (nie ma teraz żadnych pieniędzy i jest w trudnej sytuacji)!

Czasu Present Perfect używamy, żeby wprowadzić jakiś temat, o szczegółach rozmawiamy już w czasie Past Simple.

Where have you been?Gdzie byłeś?
I’ve been to the cinema.Byłem w kinie.
What did you see?Co widziałeś?
I saw the new James Bond film.Widziałem nowy film o Bondzie.

Zwróć szczególną uwagę na zdania, w których osoby uczące się angielskiego często popełniają błędy.

Hey, Jules! I haven’t seen you for (I didn’t see you for) ages!’Hej, Jules! Nie widziałem cię od wieków!

Hi, Mark! Well, I’ve been very busy (I’m very busy) recently.’ - Cześć, Mark! Cóż, ostatnio byłem bardzo zajęty.

I got married (I’ve got married) last month.Ożeniłem się w zeszłym miesiącu.

We’ve been here for two hours (We are here since two hours).Jesteśmy tutaj od dwóch godzin.

Chcesz poznać więcej najczęściej popełnianych błędów w angielskim? »

Praktyczne zastosowania Present Perfect w codziennych konwersacjach

W codziennej mowie Present Perfect jest niezastąpiony. Możemy go używać do pytania o doświadczenia życiowe. Przykład: Have you ever tried sushi? (Czy kiedykolwiek próbowałeś sushi?)

przykład zdania tłumaczenie
Have you been to any concerts lately? Byłeś/Byłaś ostatnio na jakichś koncertach?
I have never been to Venice. Nigdy nie byłam/byłem w Wenecji.
I have lived here all my live. Mieszkam tu całe życie.
I have been to Rome twice. Dwa razy byłam/byłem w Rzymie.
My parents haven’t been to any of my school plays so far. Moi rodzice nie byli do tej pory na żadnym moim przedstawieniu szkolnym.
This is the most boring film I’ve ever seen. To najnudniejszy film, jaki kiedykolwiek widziałam/widziałem

Zauważ, że przyimek to stosowany jest zawsze w zdaniach w czasie Present Perfect z czasownikiem be (być), czyli z formą been:
I have never been to Venice. – Nigdy nie był_m w Wenecji.
Have you been to any concerts lately?Był_ś ostatnio na jakiś koncertach?

Możesz też powiedzieć:

I’ve just been to the shop and bought some pasta for dinner.Właśnie wrócił_m ze sklepu i kupił_m makaron na kolację.

Present Perfect pomaga także podkreślić osiągnięcia i sukcesy. Przykład:

They have won the championship!(Wygrali mistrzostwa)

Te wyrażenia dodają barwę i dynamikę do twoich opisów i komunikacji.

Praktyczne zastosowania Present Perfect w codziennych konwersacjach

Present Perfect znajduje szerokie zastosowanie w codziennych rozmowach. Możemy go używać, aby opowiedzieć o naszych doświadczeniach życiowych, podróżach, osiągnięciach czy zmianach w naszym życiu. Jest to nieodzowny element rozmów o życiu osobistym i zawodowym.

    • Present Perfect w pracy

    W pracy używamy Present Perfect, aby opisać osiągnięcia, postępy w badaniach, zmiany w organizacji lub stany istotne w teraźniejszości. Jeśli dzień się jeszcze nie skończył, a rozmawiamy o zadaniach, które właśnie tego dnia wykonujemy, możemy użyć czasu Present Perfect

Przykładowy dialog dotyczący raportu. :

- I’ve worked on the report today. (Pracowałem dzisiaj nad raportem)
- Fantastic! What have you changed? (Fantastycznie! Co zmieniłeś?)
- Well, I’ve written an introduction. I’ve modified the graphs. Now they should be clearer. I’ve added bullet points and broken the text into more paragraphs. (Cóż, Napisałem wstęp, zmodyfikowałem wykresy. Teraz powinny być bardziej czytelne. Dodałem punkty i zrobiłem więcej paragrafów)
- And have you analyzed the tables? They can really be improved. (A czy analizowałeś table? Można je ulepszyć)
- I haven’t done that yet. (Jeszcze tego nie zrobiłem)

Jeśli w pracy posługujesz się językiem angielskim, odkryj książkę dla wszystkich, którzy pracują w międzynarodowym środowisku »

    • Present Perfect w e-mailach i CV

Present Perfect możemy użyć także w pisemnych komunikatach zawodowych, takich jak e-maile i CV. Możesz użyć Present Perfect, aby opisać swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe, osiągnięcia i wkład w projekty. Przykład w CV: I have worked as a project manager for five years. (Pracowałem jako kierownik projektu przez pięć lat).

Ćwiczenia praktyczne

Spróbuj swoich sił, wykonując poniższe proste ćwiczenia.

Ćwiczenie 1:
Uzupełnij poniższe zdania odpowiednią formą czasownika w czasie Present Perfect.
a) She ___________ (live) in London all her life.
b) We ___________ (not visit) the museum yet.
c) ___________ you ever ___________ (try) sushi?

Ćwiczenie 2:
Przetłumacz na angielski, używając czasu Present Perfect.
a) Obejrzałem ten film wczoraj wieczorem.
b) Ona nigdy nie była w Paryżu.
c) Co ty zrobiłeś z moim telefonem?

Ćwiczenie 3:
Utwórz pytania i przeczenia w czasie Present Perfect, używając podanych informacji.
a) (you / ever / see) the Northern Lights?
b) (they / finish) their homework yet?
c) (she / not / be) abroad yet
d) (I / not / see) that movie
e) (he / not / work) hard this term

Im więcej będziesz ćwiczyć, tym pewniej będziesz posługiwać się Present Perfect w mowie i piśmie.

Ucz się i ćwicz Present Perfect!

Czas Present Perfect może wydawać się trudny na początku nauki. Jednak dzięki konkretnym wskazówkom i praktycznym ćwiczeniom, będziesz stopniowo czuć się coraz pewniej i bardziej komfortowo w naturalnej komunikacji. 

Jeśli chcesz poznać nasze sposoby na naukę gramatyki, sprawdź nasz artykuł „ Gramatyka na 5! Sprawdzone metody nauki »

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz

Loading...