Medical English - rozmowa lekarza z pacjentem po angielsku

Angielski medyczny (Medical English) to specjalistyczna odmiana języka angielskiego (English for Medical Purposes). Nauka języka medycznego ma na celu przygotowanie studentów, praktykujących lekarzy oraz innych pracowników służby zdrowia do efektywnego funkcjonowania zawodowego w środowisku anglojęzycznym. Poniżej przedstawiamy słownictwo przydatne w rozmowie po angielsku z pacjentem oraz przykładowy dialog lekarza z pacjentem. 

Angielski medyczny - słownictwo przydatne w czasie rozmowy z pacjentem 


Medical Tests and Procedures - Badania i zabiegi medyczne 

accumulation - nagromadzenie 
bilirubin level - poziom bilirubiny 
blood work / blood test - badanie krwi
chemotherapy - chemioterapia
culture - posiew 
sensitivity test - badanie wrażliwości drobnoustrojów 
dermatoscopy test - badanie dermoskopowe
gastroscopy - gastroskopia 
histopathological examination - badanie histopatologiczne
histopathology report - wynik badania histopatologicznego 
medical records - dokumentacja medyczna 
stool test - badanie kału 
urine test - badanie moczu 

Symptoms - Objawy 

allergic reaction to - reakcja alergiczna na 
breathlessness - duszność
bruise - siniak
complaint - choroba, objaw
cramping - skurcze
diarrhoea - biegunka
discomfort - dyskomfort
dyspepsia - dyspepsja, niestrawność 
extremely severe - wyjątkowo silny 
fear of light - światłowstręt
harmless - nieszkodliwy 
hay fever - katar sienny 
high blood pressure - wysokie ciśnienie 
husky voice - ochrypły głos
migraine - migrena 
pounding heart - kołatanie serca 
productive cough - mokry kaszel
pyrosis - zgaga
sensation - odczucie 
shortness of breath - duszności
sore - owrzodzenie, otwarta rana 
symptom improvement - złagodzenie występujących objawów 
tight chest - ucisk w klatce piersiowej
troublesome - niepokojący
unilateral - jednostronny
vertigo - zawroty głowy
watery eyes - łzawienie oczu 

Medicine - Leki 

well tolerated - dobrze tolerowany
antibiotic - antybiotyk
magnesium - magnez
penicillin - penicylina 
side effect - efekt uboczny 

Human Body - Ciało człowieka 

bowel movements - wypróżnienia
navel - pępek
neurological - neurologiczny
tonsils - migdałki

Diagnosis - Diagnoza 

anxiety disorder - zaburzenie lękowe 
cardiovascular disease - choroba układu krążenia
diabetes - cukrzyca 
heart disease - choroba serca
icterus - żółtaczka
idiopathic - idiopatyczny, mający niejasne pochodzenie
illness - choroba
insulin resistance - insulioodporność 
irritable bowel syndrome - zespół jelita drażliwego
neuropathy - neuropatia
paraesthesia - parestezja, czucie opaczne 
peripheral artery disease - choroba tętnic obwodowych
overactive thyroid - nadczynność tarczycy
tumour - guz
tachycardia - tachykardia, częstoskurcz 
urinary tract infection - zakażenie układu moczowego

Angielski medyczny (English for Medical Purpose) - podręcznik, słownik i fiszki do nauki angielskiego dla pracowników służby zdrowia
Angielski medyczny - podręcznik, słownik i fiszki

Verbs - Czasowniki

to be caused by - być spowodowanym
to be discharged from hospital - zostać wypisanym ze szpitala
to be hospitalised - być hospitalizowanym
to be off sth - odstawić coś
to be on medications - zażywać leki
to be referred to - być skierowanym (do specjalisty / na oddział)
to be scheduled for - być umówionym na
to be stressed out / to be under stress - być zestresowanym
to bother - niepokoić
to burp - odbijać się
to check for - sprawdzać
to depend on - zależeć od
to develop a disease - zachorować na
to discontinue medication - odstawić lek
to examine - badać
to experience - doświadczać
to feel bloated - mieć wzdęcia
to find out the cause - znaleźć przyczynę
to gasp for air - łapać powietrze
to lead to - prowadzić do
to metastasise - dawać przerzuty
to occur - pojawiać się, występować
to order a test - skierować na badania
to persist - utrzymywać się
to remove - usuwać
to require - wymagać
to result from - wynikać z
to reveal - ujawniać
to run in the family - występować w rodzinie
to suspect - podejrzewać
to throw up - wymiotować
to turn out - okazać się
to undergo a test - poddawać się badaniu

Angielski medyczny (Medical English) - książki, słownik, fiszki do nauki angielskiego dla lekarzy, pielęgniarek i studentów medycyny
Angielski medyczny - podręcznik, słownik i fiszki

Angielski u lekarza - wyrażenia do zapamiętania

seem to be the problem - dolegać
What seems to be the problem? - Co pani dolega?

vomit - wymiotować
Have you been vomiting? - Czy ma pan wymioty?

feel dizzy - mieć zawroty głowy
How long have you been feeling dizzy? - Jak długo ma pani zawroty głowy?

dry mouth - suchość w ustach
Does your dry mouth bother you? - Czy suchość w ustach powoduje u pana dyskomfort?

feel nauseous - odczuwać mdłości
Are you still feeling nauseous? - Czy nadal odczuwa pan mdłości?

taste disorder - zaburzenie smaku
Your taste disorder suggests a neurological problem. - Występujące u pani zaburzenie smaku wskazuje na problem neurologiczny.

blurred vision - niewyraźne widzenie
In addition to blurred vision, have you got any other symptoms? - Czy poza niewyraźnym widzeniem ma pani jakieś inne objawy?

fast heartbeat - przyspieszona akcja serca
The fast heartbeat is caused by an overactive thyroid. - Przyspieszona akcja serca jest spowodowana nadczynnością tarczycy.

indigestion / upset stomach - niestrawność
How long have you been suffering from indigestion? - Jak długo cierpi pani na niestrawność?

abdominal pain - ból brzucha
If your abdominal pain persists, you should consult a gastroenterology specialist. - Jeśli bol brzucha będzie się utrzymywać, powinna pani skonsultować się
z gastroenterologiem.

bloody stools / tarry stools - krwiste stolce
You are experiencing bloody stools; I advise you to seek a specialist. - Występują u pana krwiste stolce, radziłbym udać się do specjalisty.

heartburn - zgaga
Well, heartburn does not necessarily mean reflux disease. - No coż, zgaga niekoniecznie oznacza chorobę refluksową.

sick note - zwolnienie lekarskie
If you are off work sick for more than 7 days, I’ll give you a sick note. - Jeśli z powodu choroby opuści pan ponad 7 dni pracy, wystawię panu zwolnienie lekarskie.

subject to a medical prescription - dostępny na receptę
Propranolol is subject to a medical prescription. - Propranolol jest lekiem dostępnym na receptę.

over-the-counter medicine - lek dostępny bez recepty
You don’t need a prescription – this is an over-the-counter medicine. - Nie potrzebuje pan recepty – ten lek jest dostępny bez recepty.

follow-up appointment - wizyta kontrolna
Please come back for a follow-up appointment in 5 days. - Proszę zgłosić się na wizytę kontrolną za 5 dni.

breathing problems - problemy z oddychaniem
Have you got any breathing problems, such as breathlessness or a tight chest? - Czy ma pan problemy z oddychaniem takie jak duszność lub uczucie ucisku w klatce piersiowej?

dry cough / non-productive cough - suchy kaszel
Is your cough dry or productive? - Czy występujący u pani kaszel jest suchy czy mokry?

cut down on cigarettes - ograniczyć palenie
You must definitely cut down on cigarettes. - Zdecydowanie musi pan ograniczyć palenie.

urinary urgency - parcie na pęcherz
Your urinary urgency is a troublesome symptom. - Występujące u pani parcie na pęcherz to niepokojący objaw.

headache - ból głowy
Headaches can be primary, or they can be secondary, which means they are a side effect of a separate illness or injury. - Bóle głowy mogą być pierwotne lub wtórne, co oznacza, że są ubocznym efektem innej choroby lub urazu.

cluster headache - klasterowy ból głowy
This appears to be a cluster headache: it is extremely severe, unilateral and localised around your eye. - Wygląda na to, że ma pan klasterowy ból głowy: jest on wyjątkowo silny, jednostronny i zlokalizowany w okolicy oka.

rule out - wykluczyć
You need to have some additional tests to rule out prostate problems. - Musi pan przejść kilka dodatkowych badań, aby wykluczyć problemy z gruczołem krokowym.

family history - wywiad rodzinny
Have you got a family history of diabetes? - Czy w pana rodzinie (dosł. wywiadzie rodzinnym) stwierdzono przypadki cukrzycy?

palpitations - kołatanie serca
How often do the palpitations occur? - Jak często występuje u pani kołatanie serca?

bruising - wylew podskórny
Frequent bruising can be caused by certain conditions. - Częste wylewy podskórne mogą być powodowane przez pewne schorzenia.

burning - pieczenie
Do you experience any sensation of burning in your feet? - Czy odczuwa pani pieczenie w obrębie stop?

pricking - kłucie
Do you feel this pricking sensation on one or both sides of your leg? - Czy odczuwa pan kłucie po jednej czy po obu stronach nogi?

tingling - mrowienie
The tingling sensation may result from a nerve injury. - Uczucie mrowienia może wynikać z uszkodzenia nerwu.

numbness - drętwienie
A sensation of numbness may be associated with so-called peripheral neuropathy. - Uczucie drętwienia może mieć związek z tak zwaną neuropatią obwodową.

anaphylactic shock - wstrząs anafilaktyczny
An allergic reaction to this antibiotic may even lead to anaphylactic shock. - Reakcja alergiczna na ten antybiotyk może prowadzić nawet do wstrząsu anafilaktycznego.

oedema / swelling - obrzęk
Oedema of hands and/or legs may suggest an accumulation of fluid in your body. - Obrzęk rąk i/lub nog może oznaczać nagromadzenie płynów w organizmie.

phonophobia - dźwiękowstręt
Phonophobia is a kind of anxiety disorder. - Dźwiękowstręt to rodzaj zaburzenia lękowego.

photophobia - światłowstręt
Photophobia is a typical symptom of migraine. - Światłowstręt jest typowym objawem migreny.

resolve - ustąpić
Have all the symptoms resolved completely? - Czy wszystkie objawy całkowicie ustąpiły?

recover from - wyleczyć się z
Let’s hope you’ll recover quickly from your heart disease after the operation. - Miejmy nadzieję, że po operacji szybko wyleczy się pan z choroby serca.

emergency - nagły wypadek
In case of emergency, go to the nearest emergency department. - W nagłym przypadku proszę udać się do najbliższego oddziału ratunkowego.

switch to - zmienić na
As you haven’t responded to this medication, you need to switch to another antidepressant. - Ponieważ nie reaguje pani na ten lek, musi pani zmienić go na inny lek przeciwdepresyjny.

benign - łagodny
The histopathology report will show whether your tumour is benign. - Wyniki badania histopatologicznego wykażą, czy występujący u pani guz jest łagodny.

malignant - złośliwy
If this lesion turns out to be malignant, you will be referred to the oncology unit. - Jeśli ta zmiana okaże się złośliwa, zostanie pan skierowany na oddział onkologiczny.

concomitant diseases - choroby współistniejące
Before you start taking this medicine, we need to check for any concomitant diseases. - Zanim zacznie pan przyjmować ten lek, musimy sprawdzić, czy występują u pana jakieś choroby współistniejące.

underlying disease - choroba zasadnicza
Any improvment in the symptoms will depend on the treatment of the underlying disease. - Złagodzenie występujących u pani objawow będzie zależeć od leczenia choroby zasadniczej.

suffer from - cierpieć na
Did you tell the specialist that you had been suffering from insomnia for some time? - Czy powiedziała pani specjaliście, że od pewnego czasu cierpi pani na bezsenność?

leg cramps - kurcze mięśni nóg
Your leg cramps are probably associated with cardiovascular disease. - Występujące u pani kurcze mięśni nog są prawdopodobnie związane z chorobą układu
krążenia.

sprain - zwichnięcie
As I suspect a serious ankle sprain, you need to have an X-ray to check it. - Ponieważ podejrzewam poważne zwichnięcie kostki, będzie musiała pani zrobić zdjęcie RTG, aby to sprawdzić.

urticaria / hives - pokrzywka
Due to urticaria, you must immediately discontinue this medication. - Ze względu na pokrzywkę musi pan natychmiast odstawić ten lek.

jaundice - zażółcenie powłok
You’ve got jaundice so we need to check the bilirubin level. - Występuje u pani zażółcenie powłok, więc będziemy musieli sprawdzić poziom bilirubiny.

hoarseness - chrypka
Because this hoarseness has been persisting for a long time, I’m going to refer you to an ENT specialist. - Ponieważ ta chrypka utrzymuje się od dłuższego czasu, skieruję panią do otolaryngologa.

lesion - zmiana
This skin lesion requires a dermatoscopy test. - Ta zmiana skórna wymaga badania dermatoskopowego.

haematoma - krwiak
The haematoma is a result of your injury. - Krwiak jest skutkiem urazu, którego pan doznał.

respond to - reagować na
It looks like you’re responding to the treatment and the drug is well tolerated. - Wygląda na to, że reaguje pani na leczenie, a lek jest dobrze tolerowany.

complain of - uskarżać się na
The patient complained of shortness of breath. - Pacjent uskarżał się na duszności.


Angielski medyczny - podręcznik, słownik i fiszki

Medical English - przykładowy dialog lekarza z pacjentem po angielsku

Doctor: Good morning. Please come in and take a seat. Can I ask what your name is?
Patient: Good morning, Doctor. My name’s Peter Grant. It’s my first visit here.
Doctor: Nice to meet you, Mr Grant. I’m doctor Feelgood. Before we start, can we quickly go over the important details?
Patient: Yes, sure.
Doctor: It says in your medical records that you’re 40 years old and your address is 35, Brooke Street, is that correct?
Patient: The age is correct, but it’s 45, Brooke Street, not 35.
Doctor: Right, I’ll make a correction. So, Mr Grant, what’s been bothering you?
Patient: It’s my stomach, doc. I’ve had this stomach ache for some time, and I’m off my food.
Doctor: Can you show me where it hurts?
Patient: Right here, above the navel.
Doctor: What’s the pain like?
Patient: It’s a cramping sort of pain, and a bit burning at times. I burp quite often, and my wife doesn’t like it.
Doctor: Oh, I see. And how bad is the pain? Where would you put it on a scale from 0 to 10?
Patient: I’d say 6, or maybe 7?
Doctor: Right, so that seems quite bad. You’ve mentioned some burping. Does it occur after meals, or all the time?
Patient: I’d say after meals, especially after large ones, like three days ago we had this kebab and it was so embarrassing and uncomfortable.
Doctor: How long have you had those symptoms?
Patient: Well, I’ve had cramps for some time now, maybe for six months or so? But in the last month it has been getting worse and worse.
Doctor: So you said that eating a lot makes the pain worse. Is there anything that makes it better?
Patient: My wife gives me some tablets to chew, and they seem to relieve it for a while.
Doctor: Are your bowel movements OK?
Patient: I do have some diarrhoea sometimes, but apart from that, I’m OK.
Doctor: Right. Are there any other symptoms?
Patient: I don’t know if this is relevant, but I often feel bloated.

Rozmowa z pacjentem po angielsku - przydatne zwroty i wyrażenia 

What’s been bothering you?

Co panu dolega?

Can you show me where it hurts?

Czy może mi pan pokazać, gdzie pana boli?

What’s the pain like?

Jaki to rodzaj bólu?

Where would you put it on a scale from 0 to 10?

Gdzie by go pan umieścił na skali od 0 do 10?

How long have you had those symptoms?

Jak długo ma pan te objawy?

Are there any other symptoms?

Czy są jeszcze inne objawy?

Have you ever been operated on or hospitalised for some reason?

Czy był pan operowany albo przebywałw szpitalu z jakiegoś powodu?

Are you on any medications at the moment?

Czy przyjmuje pan jakieś leki?

Are you allergic to anything?

Czy jest pan na coś uczulony?

I’d like to know if there are any diseases that run in your family.

Chciałbym zapytać, czy w pana rodzinie występują jakieś choroby.

Could you tell me if you smoke?

Czy może mi pan powiedzieć, czy pali pan papierosy?

And how about alcohol and recreational drugs?

A jak to wygląda z alkoholem i narkotykami rekreacyjnymi?


Angielski medyczny (Medical English) - materiały dla pracowników służby zdrowia 

Słownictwo, wyrażenia i dialog pochodzą z podręcznika Angielski medyczny. W naszej księgarni znajdziesz publikacje z kategorii angielski medyczny przeznaczone dla studentów medycyny, pielęgniarek, farmaceutów i lekarzy oraz przedstawicieli zawodów medycznych pracujących za granicą. Przydatne również dla osób przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych i nostryfikacyjnych. 

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć
Loading...